Извор минералне воде у селу Дрешница, налази се у изворишном делу Музаћког потока, око 6 км југозападно од Блаца, на надморској висини од 540м.

Извор се појављује на западном одобу топличког миоценског басена, где су у ободу откривени протерозојски христалити, шкриљци и дијабази.

Позната по својим органолептичким својствима и повишеној минерализацији, она од давнина изазива пажњу локалног становништва због свог благотворног дејства. Вода овог изворишта има лековита својства, посебно за органе варења. Такође, лековита својства има и блато из Будим Бање, које благотворно делује на кожу и лечи многа кожна обољења.

Анализом морфологије терена Будим Бања је брдско-планинска зона изнад 500 метара. Највећи проценат ове предеоне целине покривен је шумом, а делимично пределима голети, ливада и пашњака са мањим пољопривредним парцелама, најчешће у саставу или непосредној близини домаћинства и изузетно је ретко насељен. Насеља су сеоска и разбијена. Ова зона има посебну вредност због доминантног удела природног пејзажа: великих шумских комплекса и пропланака са ретким врстама флоре и богатством фауне, као и аутохтоних природних целина сачуваних од антропогеног утицаја.

Хемијски састав воде:

Издашност извора је 0,3 l/s, а температура воде је 12°C. Вода је HCO3, SO4-Na, Mg типа, укупне минерализације 1,49 gr/l, pH 7,3.

Према резултатима анализе постојеће минералне воде у природи ова вода је слабо минерализована (хидрогенкарбонат-сулфат-магнезијум типа 1.49gr./l , pH-7.3 ), хладна и хипотонична.

примесе mg/l примесе mg/l примесе mg/l примесе mg/l примесe mg/l
CO3 0.0 HPO4 0.25 Fe2O3 0.0 Rb 0.010 Mo 0.001
HCO3 915.0 HAsO4 0.03 Al2O3 0.07 Mn 0.008 Ba 0.001
Cl 14.0 Na 184,0 HBO2 9.0 Cu 0.007 Sb 0.002
SO4 200.0 K 4.7 SiO2 18.0 Cr 0,006 Hg 0.002
F 0.40 Ca 70.0 Sr 1.50 Zn 0.005 / /
Br 0.04 Mg 97.6 Id 0.06 Pb 0.002 / /
J 0.01 HN4 0.1 As 0.015 Cs 0.002 / /

 

У гасном саставу преовлађује азот, са садржајем раствореног CO2-52 mg/l. Карактеристика воде је повишена радонска радиоактивност.

Ова вода је погодна за бањско лечење и у исто време погодна за пиће у третману различитих проблема дигестивног система и горњих дисајних путева (инхалација).

Планови за Будим Бању су

  • Заштита воде која обухвата све активности које утичу на очување квалитета вода у водоносном слоју, површинским токовима и стајаћим водама, а то се односи  на заштиту:  изворишта, воде за пиће, подземне воде;
  • Заштита зона изворишта лековитих минералних топлих и хладних вода и стабилан систем водоснабдевања заснива се на непрекидној, ригорозној контроли квалитета (хемијска, биолошка и бактериолошка контрола), формирању зона заштите око свих подручја водозахвата;
  • Изградња планираног постројења за пречишћавање отпадних вода из оближњих насеља.

Земљиште на подручју Будим Бање је релативно очувано од загађења и већим делом погодно је за производњу здраве хране. Ради заштите и спречавања неповољног утицаја на квалитет земљишта потребно је предузимати следеће мере:

  • приоритетно смањити ерозивне процесе која проузрокују клизишта мањих и већих размера, пре свега у брдско-планинском делу Општине, у циљу смањења негативних утицаја на само извориште;
  • предност дати традиционалним пољопривредним гранама које имају повољне услове у окружењу Будим бање за производњу и доприносе очувању еколошке равнотеже;
  • обезбедити чишћење свих дивљих депонија у близини изворишта и спречити њихово обнављање;
  • успоставити систем сталног мониторинга свих параметара квалитета животне средине: ваздуха, воде, земљишта, биљног света – културе (воће и поврће);
  • обезбедити услове за заштиту очуваних екосистема, потенцијално угрожених биљних и животињских врста, односно очување шумских површина од негативних последица (пожари, нелегална сеча, крчење шума на рачун изградње стамбених објеката, итд.).

Природни услови на овом локалитету могу бити класификовани као простор погодан за климатске третмане и зато постоји могућност за изградњу спа-центра. Чињеница је да је ова област заштићена од негативних утицаја цивилизације. Локалитет је предодређен да буде модерно бањско место у складу са међународним критеријумима. Развој здравственог туризма у овој области биће обезбеђен територјалним решењем бањске локације и погодан структури рехабилитационих центара. Сви захтеви за медицинску негу пацијената, из сваке старосне категорије, подржани.

Реализација планова везаних за Будим Бању оствариће се, између осталог, применом принципа превенције и предострожности, односно применом принципа смањења негативног утицаја на животну средину, као основног модела који интегрално разматра утицај планских решења свих оних сфера делатности (саобраћај, индустрија, пољопривреда, туризам, инфраструктура) који могу имати негативне последице на природне и створене вредности одређеног подручја, а што је у складу са захтевима и принципама Европске стратегије одрживог развоја.

Ово извориште минералне воде представља велики потенцијал за развој бањског лечилишта у овом крају.