Угоститељски објекти за смештај врсте хотел, мотел, туристичко насеље, пансион и камп разврставају се у категорије, у складу са стандардима прописаним за поједине врсте тих објеката. Захтев за разврставање ових угоститељских објеката  угоститељ подноси надлежном министарству.

Физичко лице и угоститељ могу да пружају туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања оброка у кући, апартману, соби и сеоском туристичком домаћинству. Куће, апартмани, собе и сеоска туристичка домаћинства које се изнајмљују морају да испуњавају прописане минимално – техничке и санитарно- хигијенске услове и да буду категорисани. Физичко лице може да пружа наведене услуге, под условом да је власник објекта и да категорише до 30 лежајева.

се попуњава и подноси надлежном органу јединице локалне самоуправе – Одељењу за привреду, локални економски развој и друштвене делатности Општинске управе Блаце.

Сагласно члану 68. Закона о туризму (“Сл.гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2012 и 99/2011 – др. закон), подносилац захтева дужан је да уплати следеће административне таксе:

Сврха уплате: Републичка административна такса

Прималац: Буџет Републике Србије
Износ: 800,00 динара
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 29 – 023

Сврха уплате: Општинска административна такса

Корисник: Буџет општине Блаце,
Износ: 1.000,00 динара
Уплатни рачун: 840 – 742251843 – 73
Број модела: 97
Позив на број: 29 – 023

Уз попуњен образац захтева и доказе о извршеним уплатама, потребно је доставити и следећа документа:

1. Доказ о власништву над наведеним објектом:

а) оверену фотокопију власничког листа
б) уколико непокретност није укњижена, доставити фотокопију уговора о купопродаји, откупу и слично
в) угоститељ, уколико није власник објекта, прилаже Уговор о закупу

2. Фотокопију личне карте, a угоститељ доставља и Решење АПР-а о регистрацији угоститељске делатности (фотокопија, оригинал на увид)

3. Изјава о испуњености минималних – техничких услова за пружање угоститељских услуга у сеоском туристичком домаћинству (за оне који категоришу сеоско туристичко домаћинство) или у домаћој радиности (за оне који категоришу кућу, апартман или собу).

4. Изјава са подацима о испуњености стандарда прописаних за одређену врсту и категорију угоститељског објекта у зависности који се објекат категорише (кућа, апартмансоба или сеоско туристичко домаћинство).

5. Изјава о испуњености санитарно-хигијенских услова.

Документа предати Писарници Општинске управе Блаце, улица Карађорђева број 4 за Одељење за привреду,локални економски развој и друштвене делатности.

Захтев се подноси појединачно за сваки кућу, апартман, собу и сеоско туристичко домаћинство. Заједнички захтев се подноси за одређивање категорије соба за изнајмљивање у оквиру исте стамбене зграде, за све собе. У захтеву се наводи укупан број соба за изнајмљивање груписаних по категоријама које се траже.

Угоститељски објекти врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство разврставају се у категорије у складу са стандардима за поједине врсте објеката. Стандарди за категоризацију угоститељских објеката садрже обавезне елементе означене ознаком „М“ и изборне елементе утврђене за одређену категорију на основу којих се одређује број додатних бодова. Саставни део захтева за категоризацију је пријава изборних елемената са прописаним бројем бодова за сваки елемент који се пријављује (Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај, “Сл.гласник РС“ бр. 83/2016 и 30/2017 ).

Испуњеност услова у погледу уређења, опреме и услуга прописаних за тражену категорију, као и услова у погледу пријављених изборних елемената утврђује (проверава и даје предлог решења) Комисија за категоризацију коју је именовао председник Општине Блаце.

Подносилац захтева обавештава се усмено (или телефоном) о датуму доласка Комисије за категоризацију. Комисија сачињава записник о чињеничном стању у погледу уређења, опреме и услуга по свим елементима и категоријама прописаним за категоризацију одговарајуће врсте објекта. На основу утврђеног чињеничног стања Комисија даје предлог за разврставање објекта у категорију за коју испуњава услове. Рад Комисије за категоризацију прати подносилац захтева или лице које у свом захтеву овласти подносилац захтева. Овлашћено лице, на захтев чланова Комисије даје потребне информације и податке о објекту и обезбеђује услове за несметан рад Комисије, а нарочито увид у све просторије објекта, увид у одговарајућу документацију (пројекат објекта и другу документацију), као и пружање техничке помоћи код мерења просторија. Категорија објекта одређује се Решењем које доноси начелник Општинске управе Општине Блаце, на предлог Комисије за категоризацију са роком важности од три године. На Решење о категоризацији може се уложити жалба Министарству трговине, туризма и телекомуникација, у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје на писарници Општинске управе Блаце са назнаком за: Одељење за привреду, локални економски развој и друштвене делатности Општинске управе Блаце са доказом о уплати административне таксе. Решење се доставља Агенцији за привредне регистре (АПР) – Регистру туризма, након правоснажности и извршности донетог решења.

Правни акти од значаја за категоризацију и рад објеката су:

а) Закон о туризму (“Службени гласник РС”, број 17/2019).

б) Закон о угоститељству (“Службени гласник РС”, број 17/2019). Посебну пажњу обратити на одредбе које регулишу:

Категоризацију угоститељских објеката (члан 18, 20, 21 и 22)

Угоститељске услуге у угоститељским објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству (чланови 30 – 36)

б) Закон о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“, бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 – усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон, 5/2015 – усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 – усклађени дин. изн., 95/2018 и 4/2019 – усклађени дин. изн.)

г) Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката  за  смештај  (“Сл.гласник РС“ бр. 83/2016 и 30/2017).

Прилози: Изјава о испуњености стандарда за разврставање кућа/апартмана/собе/сеоског туристичког  домаћинства  у категорије.

д) Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за пружање угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком  домаћинству  („Сл. Гласник  РС“,  бр. 41/10 и 48/2012, др. Правилник ) – за физичка лица која категоришу објекте.

ђ) Правилник о минималним техничким и санитарно-хигијенским условима за уређење  и  опремање угоститељских објеката („Сл. Гласник РС“, бр. 41/10 и 48/2012, др. правилник ) – за угоститеље које  категоришу објекте.

е) Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у домаћој радиности, (“Службени гласник РС“;  број 96/2009)

ж) Правилник о садржини, облику и начину вођења гостију у сеоском туристичком домаћинству, (“Службени гласник РС“; број 96/2009)

з) Правилник о облику, садржини и начину вођења евиденције гостију у угоститељском објекту за смештај (“Службени гласник РС“, број 96/2009)

i) Посебне узансе у туризму (“Службени гласник РС” бр. 33/2001)

j) Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (“Службени гласник РС” бр. 30/2010)

k) Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката ( “Службени гласник РС” бр. 48/2012 )

По извршеној категоризацији физичко лице односно угоститељ дужни су да:

 • Надлежној пореској управи поднесе пореску пријаву у року од 15 дана од дана правноснажности решења којим се објекат домаће радиности и сеоског туризма разврстава у одговарајућу категорију у складу са законом којим се уређује угоститељство и измирује паушално одређени износ пореза на доходак на годишњем нивоу по решењу овог органа.
 • У сваком категорисаном објекту истакне прописану ознаку категорије одређену актом надлежног органа (ознака се може преузети у Одељењу за привреду, локални економски развој и друштвене делатности Општинске управе Блаце по окончању поступка),
 • Ознака за кућу, апартман, собу и сеоско туристичко домаћинство поставља се на вратима са спољне стране врата или на другом видном месту унутар објеката.
 • Обезбеде књигу гостију која је јединствена за домаће и стране држављане и води евиденцију истих (https://www.paragraf.rs/obrasci/Obrazac_-_Knjiga_gostiju_ID_2004.pdf) .
 • Уколико пружају услуге смештаја страним лицима уз накнаду, надлежном органу (МУП Републике Србије – Полицијска станица Блаце) пријаве боравак странаца (члан 75. став 1. Закон о странцима „ Службени гласник РС „ број 97/20 08 ),
 • Истакне ценовник услуга, инвентар листу, кућни ред и износ боравишне таксе и придржава  се тих цена,
 • Обезбеди блок рачун (физичко лице).
 • Одржава просторије и опрему и пружа услуге према прописаним стандардима за категорију објекта која им је одређена актом надлежног органа,
 • Утврде нормативе хране ако пружа услуге исхране и придржава се тих норматива,
 • Физичко лице које пружа угоститељске услуге у домаћој радиности мора да испуњава здравствене услове и редовно обавља здравствене прегледе у складу са законом којим се уређује здравствена заштита,
 • Физичко лице може да пружа услуге припремања и услуживања хране и пића само туристима којима пружа услуге смештаја,
 • Физичко лице које пружа угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству може да пружа туристима угоститељске услуге смештаја, припремања и услуживања хране и пића у објектима смештајних капацитета до 30 лежајева, а организованој туристичкој групи до 50 туриста која не користи услуге смештаја, само угоститељске услуге припремања и услуживања хране и пића које је претежно сам произвео итд.

За додатне информације о категоризацији угоститељских објеката за смештај, заинтересована лица се могу обратити (радним даном од 08.00  до 15.00 часова) на следећу адресу:

ТУРИСТИЧКА  ОРГАНИЗАЦИЈА  БЛАЦЕ

Улица Вука Караџића број 19ц,
18420 Блаце,

Тел: 027/370 – 401
Е-маил: info@toblace.rs

На интернет страници општине Блаце и Туристичке организације Блаце у делу „Категоризација” можете погледати и преузети документа и обрасце који су потребани за категоризацију.

Адресе: http://www.blace.org.rs и  http://www.toblace.rs

Контакт особe:

Ана Антић, дипл. правник
председник Комисије за категоризацију,

е-маил: ana.antic@toblace.rs

Драган Стевановић,

члан Комисије за категоризацију,
стручни сарадник за развој, организовање и координацију активности у туризму,

е-маил: info@toblace.rs

У Блацу, април 2019. године.